headerphoto

Ruhsat ve Denetim

 • Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

 • I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.

 • II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

 • III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir.

 • Sıhhi Müessese Nedir?

  Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te açıklanmıştır.

  1. Et Ve Balık Ürünlerinin Satıldığı Yerler
  2. Bakkal, Market, Şarküteri, Kuruyemişçi, Büfe, Manav, Kantin ve Ekmek Bayileri
  3. Lokanta, Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Kafeterya, Yemeği Pakette Satan Yerler ve Benzeri
  İşyerleri
  a) Birinci Sınıf Lokantalar
  b) İkinci Sınıf Lokantalar
  c) Üçüncü Sınıf Lokantalar
  d) Ayakta Yemek Yenilen Yerler, Kafeterya, Yemeği Pakette Satan Yerler
  e) Gezici Piliç ve Köfte Satış Yerleri

  4. Kahvehane, Kır Kahvesi, Oyun Salonu, İnternet Salonu, Çay Bahçesi, Çay Ocağı Ve Benzeri İşyerleri
  a) Birinci Sınıf Kahvehaneler, Çay Bahçesi, Kır Kahvesi,
  b) İkinci Sınıf Kahvehaneler
  c) Üçüncü Sınıf Kahvehaneler
  d) Oyun Yeri
  e) Çay Ocağı
  f) İnternet Salonu

  5. Pastaneler
  a) Birinci Sınıf Pastaneler
  b) İkinci Sınıf Pastaneler
  c) Üçüncü Sınıf Pastaneler

  6. Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Pavyon, Taverna, Açık Hava Gazinosu, Bar, Kokteyl Salonu ve Benzeri Eğlence Yerleri
  a) Birinci Sınıf Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Pavyon, Taverna, Açık Hava Gazinosu, Bar, Kokteyl Salonu
  b) İkinci Sınıf Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Pavyon, Taverna, Açık Hava Gazinosu, Bar, Kokteyl Salonu

  7. Tiyatro, Sinema, Düğün Salonları, Sirk, Lunaparklar ve Gösteri Merkezleri
  a) Birinci Sınıf Tiyatro, Sinema ve Gösteri Merkezi
  b) İkinci Sınıf Tiyatro, Sinema ve Gösteri Merkezi
  c) Açık Hava Sineması
  d) Düğün Salonu
  e) Sirkler ve Lunaparklar

  8. Otel ve Pansiyonlar
  a) Birinci Sınıf Otel
  b) İkinci Sınıf Otel
  c) Üçüncü Sınıf Otel ve Pansiyon

  9. Hamam, Sauna ve Benzeri Yerler
  a) Hamamlar
  b) Saunalar

  10. Berber ve Kuaförler
  a) Birinci Sınıf Berber ve Kuaför Salonu
  b) İkinci Sınıf Kuaför ve Berber Salonu
  c) Üçüncü Sınıf Kuaför ve Berber Salonu

  11. Taksi Durağı ve Yazıhanesi, Kapalı ve Açık Otoparklar ve Oto Galerileri
  a) Taksi Durağı
  b) Kapalı Otoparklar
  c) Açık Otoparklar
  d) Oto Galerileri

 • Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri Nedir?

  Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

 • İçkili Yer Bölgesi Nedir?

  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgedir.

 • İşyeri Açma Ruhsatı almak için işyerlerinin taşıması gereken asgari özellikler nelerdir?

  1- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,

  2- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
  Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
  3- Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,

  4- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,

  5- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

  6- Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,

  7- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri;  otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

  8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

  9- Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

  10- Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

  11- Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması. 
             

  12- Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi.

 • Mesul müdür kimdir?

  Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mesul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilir.

 • ÇED Raporu nedir?

  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.


 • Sağlık Koruma Bandı nedir?

  Sağlık koruma bandı: Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak tesis etrafında bırakılmasi gereken iskan dışı alanı temsil eder.

 • Hangi işletmeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundadır?

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan sıhhi müesseseler, gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundadır. Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz.